Politika privatnosti

Imajući u vidu da je zaštita Vaših ličnih podataka naš prioritet, molimo Vas da pažljivo pročitate ovo obaveštenje

Sajt https://drmilena-optotimnis.rs, kao rukovalac, određuje svrhu i način obrade podataka o ličnosti, a Vašu privatnost štitimo tako što podatke o ličnosti obrađujemo poštujući propise o zaštiti podataka o ličnosti.

Svrha i pravni osnov obrade podataka o ličnosti

Podatke o ličnosti sajt https://drmilena-optotimnis.rs prikuplja u svrhu boljeg funkcionisanja sajta, davalja odgovora na pitanja postavljena preko upita i drugih korisničkih zahteva i informisanja o uslugama sajta https://drmilena-optotimnis.rs – direktno oglašavanje o našim pogodnostima, istraživanje tržišta i zadovoljstva korisnika u vezi s pružanjem usluga sajta https://drmilena-optotimnis.rs

Pristanak je svako dobrovoljno, određeno, informisano i nedvosmisleno izražavanje volje lica na koje se podaci odnose, a kojom se – izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom – daje pristanak za obradu sopstvenih podataka o ličnosti. Pristanak možete opozvati u svakom trenutku, na isti način na koji je i dat. Opoziv pristanka ne utiče na zakonitost obrade pre njegovog opoziva. Saglasnost nije nužna za sve obrade podataka.

Sajt https://drmilena-optotimnis.rs podatke o ličnosti prikuplja direktno od Vas, ali i iz drugih javno dostupni izvori i isprave. Za maloletno lice, koje nije navršilo 15 godina, saglasnost za obradu podataka o ličnosti daje roditelj koji ima roditeljsko pravo, odnosno drugi zakonski zastupnik maloletnog lica.

Podaci o ličnosti koje sajt https://drmilena-optotimnis.rs obrađuje

Sajt https://drmilena-optotimnis.rs obrađuje podatke o ličnosti koji su potrebni u gore navedene svrhe:

 • identifikacione i kontakt podatke;
 • podatke potrebne za zaključenje pojedinih ugovora;
 • podatke za ispunjenje obaveza iz pojedinih ugovora, odnosno za obradu i rešavanje odštetnih zahteva i regresnih zahteva u mirnom ili sudskom postupku;,
 • posebne kategorije podataka;
 • telefonske snimke;
 • informacije i pojedinosti o računu;
 • podatke u svrhu sprečavanja i otkrivanja prevara.

Podaci o ličnosti koje sajt https://drmilena-optotimnis.rs prikuplja i obrađuje neophodni su za zaštitu legitimnih interesa sajta https://drmilena-optotimnis.rs, kao i za ispunjenje pravnih obaveza sajta https://drmilena-optotimnis.rs, te ukoliko ne pružite podatke koji su nužni, nećemo biti u mogućnosti da odgovorimo na pitanja, a samim tim sajt https://drmilena-optotimnis.rs neće biti u mogućnosti da ispuni svoje pravne obaveze.

Primalac podataka o ličnosti

Vaše podatke obrađujemo isključivo na način koji je u skladu sa svrhom za koju su prikupljeni. Ako je neophodno, Vašim podacima će imati pristup:

 • državna tela, u skladu sa zakonskim obavezama sajta https://drmilena-optotimnis.rs (NBS, UOS, Ministarstvo finansija RS, Poreska uprava, pravosudna i druga državna tela ili revizorske kuće);
 • finansijske institucije (banke) i institucije za platni promet;
 • pružaoci informatičkih rešenja, usluga asistencije, usluga obrade odštetnih zahteva;
 • zdravstvene ustanove;
 • advokati, tehnički konsultanti i stručnjaci kao što su veštaci, procenitelji, servisi;
 • marketinški i drugi poslovni partneri;
 • obrađivači koji lične podatke obrađuju u ime sajta https://drmilena-optotimnis.rs, isključivo prema uputstvima sajta https://drmilena-optotimnis.rs i u skladu s ugovorom koji smo sa njima zaključili.

Vaši lični podaci neće biti dostupni nikome ko za to nema ovlašćenje sajta https://drmilena-optotimnis.rs

Automatizovana obrada ličnih podataka uključujući profilisanje

Sajt https://drmilena-optotimnis.rs donosi odluke na osnovu podataka o ličnosti koji se obrađuju automatizovanim sredstvima ali i u svrhu direktnog oglašavanja.

Prava u vezi s prikupljanjem i obradom podataka o ličnosti

U vezi s prikupljanjem i obradom podataka o ličnosti imate sledeća prava:

 • pravo na pristup ličnim podacima – prаvо dа zаhtеvаte infоrmаciјu о tоmе dа li se оbrаđuјu Vaši pоdаci о ličnоsti, о svrsi оbrаdе, о vrstаmа pоdаtаkа о ličnоsti kојi sе оbrаđuјu, o izvoru podataka, о primаоcu ili vrstаmа primаlаcа kojima Vaši podaci mogu biti dostavljeni, а pogotovo primаоcimа u drugim držаvаmа ili mеđunаrоdnim оrgаnizаciјаmа, о prеdviđеnоm rоku čuvаnjа pоdаtаkа о ličnоsti, o postojanju postupka automatizovanog donošenja odluke, uključujući i profilisanje;
 • prаvо nа isprаvku i dоpunu podataka – pravo da se netačni i nepotpuni podaci o ličnosti bez nepotrebnog odlaganja isprave odnosno dopune;
 • pravo na brisаnjе podataka – podrazumeva pravo na brisanje podataka o ličnosti uz prethodno ispunjenje jednog od sledećih uslova: podaci o ličnosti više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe zbog koje su prikuplјeni ili na drugi način obrađivani; opozvan je pristanak na osnovu kojeg se obrada vršila a nema drugog pravnog osnova za obradu; podnet je prigovor na obradu;
 • pravo na оgrаničеnjе оbrаdе podataka – pravo da od sajta https://drmilena-optotimnis.rs zahtevate ograničenje obrade svojih podataka o ličnosti ukoliko je ispunjen jedan od uslova: оspоrаvаte tаčnоst pоdаtаkа о ličnоsti, u rоku kојi nam оmоgućаvа prоvеru tаčnоsti pоdаtаkа о ličnоsti; ukoliko smatrate da je obrada nezakonita, a protivite se brisanju podataka o ličnosti i umesto brisanja zahtevate ograničenje upotrebe podataka; Sajtu https://drmilena-optotimnis.rs više nisu potrebni Vaši podaci o ličnosti za ostvarivanje svrhe obrade, ali ih Vi zatražite u cilјu podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva; uložili ste prigovor na obradu svojih podataka o ličnosti koji se obrađuju za potrebe direktnog oglašavanja, a u toku je postupak procene da li pravni osnov za obradu od stranesajta https://drmilena-optotimnis.rs preteže nad Vašim interesima,
 • pravo na prеnоsivоst – pravo da svoje podatke o ličnosti koje ste prethodno dostavili sajtu https://drmilena-optotimnis.rs primate od sajta https://drmilena-optotimnis.rs u strukturisаnоm, uоbičајеnо kоrišćеnоm i еlеktrоnski čitlјivоm оbliku, pravo da ih prenesete drugom rukovaocu bez ometanja od strane sajta https://drmilena-optotimnis.rs, kao i pravo da vaši podaci o ličnosti budu neposredno preneti od strane sajta https://drmilena-optotimnis.rs drugom rukovaocu, uz uslov da je obrada zasnovana na pristanku da se obrada vrši automatizovano,
 • pravo na opoziv pristanka – pravo da opozovete pristanak u svakom trenutku. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva. Navedeno možete učiniti na isti način kako ste i dali pristanak, kao i putem e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
 • prаvo nа prigоvоr nа оbrаdu – pravo da u svakom trenutku sajtu https://drmilena-optotimnis.rs uložite prigovor na obradu svojih podataka o ličnosti, uključujući pravo na prigovor na obradu podataka o ličnosti za potrebe direktnog oglašavanja i profilisanje, u meri u kojoj je to povezano s direktnim oglašavanjem.
 • pravo na podnošenje pritužbe povereniku

Ukoliko smatrate da je sajt https://drmilena-optotimnis.rs obradom Vaših podataka o ličnosti prekršila zakonske i druge propise u vezi sa zaštitom ličnih podataka, molimo da se, u vezi sa navedenim, obratite na sledeći E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Koliko dugo čuvamo podatke o ličnosti

Podatke o ličnosti sajt https://drmilena-optotimnis.rs čuva onoliko dugo koliko je potrebno za ostvarenje svrhe radi koje ih obrađujemo. Kriterijum na osnovu kojeg se određuje period čuvanja podataka o ličnosti jeste svrha njihovog prikupljanja, zastarelost potraživanja propisana zakonom ili tačno određena odredba zakona ili drugog propisa koja nas obavezuje da određene podatke čuvamo tačno određeno vreme.

Menu